Algemene voorwaarden + Privacy en cookie verklaring

Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

aanbieder: Gelukfabriek., gevestigd te Oldengaarde 14, 9331 LX te Norg;

afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een bepaalde dienst of product van aanbieder wenst af te nemen/afneemt;

overeenkomst: de overeenkomst voor de levering van diensten of koop van producten tussen aanbieder en afnemer en alle verdere handelingen tussen aanbieder en afnemer betreffende de verkoop en levering van diensten of producten, inclusief aanbiedingen en aanmeldprocedures, en inclusief de op overeenkomsten toepasselijke algemene voorwaarden;

producten: de door aanbieder aan afnemer al dan niet online te verkopen en te leveren of verkochte en geleverde producten, zoals E-books, Gelukfabriek Club, video’s etc;

diensten: de door aanbieder aan afnemer te leveren of geleverde diensten, zoals training en coaching;

algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

programma: een door aanbieder aangeboden programma met verschillende onderdelen, zoals training- en/of coaching, die worden gegeven over een langere periode, zoals nader beschreven in informatiemateriaal van aanbieder;

deelnemer: een door afnemer aangewezen (extra) deelnemer aan een programma;

online-leertraject: de via een online toepassing uit het online-aanbod van aanbieder door een afnemer geselecteerde cursus of training.

 

2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op iedere levering van producten en diensten door aanbieder aan afnemer, alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee ver- band houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, zoals een aanbod en leveranties.

2.2 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden (inclusief die van afnemer) is uitgesloten.

2.3 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door aanbieder zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst.

2.4 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

2.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht.

2.6 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.7 Onder de term “schriftelijk” ten aanzien van communicatie tussen aanbieder en afnemer wordt tevens verstaan elektronische communicatie. Het elektronische systeem van aanbieder wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie.

2.8 Het aanbod van aanbieder is uitsluitend gericht op afnemers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst voor het volgen van een programma komt tot stand door ondertekening door afnemer van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, of door digitale aanmelding door afnemer conform de aangegeven aan- meldingsvoorwaarden van aanbieder, gevolgd door een schriftelijke mededeling door aanbieder van de acceptatie van af- nemer en de door haar aangewezen (extra) deelnemer in het programma aan aanbieder.

3.2 Aanbieder zal de potentiële afnemer zo spoedig mogelijk per e-mail informeren aan het door de betreffende partij aangegeven e-mailadres of zij (resp. de (extra) deelnemer) al dan niet zijn geaccepteerd in het programma.

3.3 Zolang de in artikel 3.2 genoemde mededeling niet heeft plaatsgevonden, komt er geen overeenkomst betreffende het volgen van een programma tot stand en kan de afnemer de aanmelding annuleren.

3.4 De overeenkomst voor het volgen van een online-leertraject komt tot stand door de digitale aanmelding van een afnemer, conform de aangegeven aanmeldingsvoorwaarden, gericht op het tot stand komen van een overeenkomst tot het volgen van een onlineleertraject.

3.5 De overeenkomst tot koop van een Product komt tot stand door elektronische aanvaarding van afnemer van het online- aanbod daartoe van aanbieder en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.6 Aanbiedingen van aanbieder zijn niet bindend totdat tussen aanbieder en afnemer een overeenkomst tot stand is gekomen.

 

4. Prijzen

4.1 Prijzen zijn onverbindend, tenzij opgenomen in een overeenkomst. De meest actuele prijzen van aanbieder zijn vermeld op de website van aanbieder.

4.2 De door aanbieder opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

4.3 Reis- en verblijfkosten in verband met het volgen van onderdelen van een programma op locatie en kosten van aanbevolen literatuur zijn niet inbegrepen in de prijzen van een programma, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

5. Betaling en facturering

5.1 Afnemer dient verschuldigde bedragen inclusief BTW uiterlijk op de overeengekomen betaaldata respectievelijk binnen de overeen gekomen betalingstermijnen te hebben voldaan. Afnemer is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.

5.2 Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald, kan afnemer geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan aanbieder heeft plaatsgevonden.

5.3 Aanbieder zendt afnemer facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog te leveren diensten en producten.

5.4 Aanbieder is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door afnemer aangegeven e-mailadres.

5.5 Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dienen facturen te worden voldaan binnen 07 dagen na factuurdatum.

5.6 Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van aanbieder, zonder enige korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van aanbieder aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

5.7 Indien afnemer niet binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf de dag dat afnemer in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling is afnemer vertragingsrente verschuldigd van 1,5% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand zal gelden. Dit geldt onverminderd het recht van aanbieder op volledige schadevergoeding op basis van de wet.

5.8 Alle kosten van invordering van het door afnemer verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van afnemer. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvrage, incassokosten, alsmede de kosten van door aanbieder ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen. De buitengerechtelijke incassokosten worden geacht ten minste 15% van het in te vorderen bedrag te zijn en bedragen minimaal € 75,-.

5.9 Afnemer dient klachten betreffende facturen uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum bij aangetekende brief met bericht van ontvangst bij aanbieder te hebben ingediend, bij gebreke waarvan facturen worden geacht te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door afnemer, en klachten ter zake niet meer worden aanvaard.

5.10 Binnenkomende betalingen strekken steeds ter voldoening van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en rente, en strekken vervolgens ter voldoening van de oudste bij aanbieder openstaande betalingsverplichtingen, onafhankelijk van een andere aanwijzing door afnemer.

 

6. Verplichtingen van afnemer en deelnemers bij de uitvoering van een programma

6.1 Afnemer (resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer) dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door aanbieder gevraagde en/of voor de training/ coaching benodigde essentiële informatie.

6.2 Een (extra) deelnemer is gebonden aan de in de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) opgenomen bepalingen.

6.3 Afnemer staat er voor in dat zij en een door haar aangewezen (extra) deelnemer zich houden aan de in de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) opgenomen bepalingen die (mede) van toepassing zijn op deelnemers.

6.4 De onderdelen van een programma dienen te worden doorlopen binnen de periode als aangegeven in het informatiemateriaal over het programma.

6.5 Afnemer resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer dienen zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van een training/coaching.

 

7. Rechten van aanbieder betreffende de uitvoering van een programma

7.1 Aanbieder is gerechtigd:

om de inhoud van een programma tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve

verbetering;

om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen en coachsessies in een

programma;

de planning van onderdelen van een programma ten aanzien van plaats of tijd tussentijds

te wijzigen;

te bepalen welke docent/trainer een training of coaching zal geven, en eventueel een docent/trainer tussentijds te

vervangen;

bij onvoldoende aanmeldingen of om andere haar moverende redenen een programma voor aanvang geheel af te gelasten. Geaccepteerde afnemers (deelnemers) ontvangen hiervan bericht, zonder dat aanbieder gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en/of reeds voldane betalingen worden gerestitueerd;

(tussentijds) de deelname van een bepaalde afnemer (deelnemer) te weigeren om haar moverende redenen. De betreffende afnemer/deelnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat aanbieder gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en reeds voldane betalingen (naar rato van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.

 

8. Annulering door/opzegging van en verhindering van afnemer/deelnemer bij een programma

8.1 Afnemer is gerechtigd deelname door haar of een (extra) deelnemer te annuleren en een overeenkomst betreffende deel- name aan een programma op te zeggen.

8.2 Annulering van deelname aan een programma respectievelijk opzegging van de overeenkomst dient te geschieden door afnemer door middel van een aangetekende brief aan het adres van aanbieder dat is vermeld op de website van aanbieder.

8.3 Bij annulering/opzegging door afnemer is aanbieder niet gehouden tot restitutie van het door afnemer betaalde bedrag, en afnemer is onverminderd gehouden eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen aan aanbieder te voldoen.

8.4 Het in artikel 8.1 en 8.2 bepaalde geldt behoudens het recht van afnemer om deelname aan het programma te annuleren indien afnemer (deelnemer) tijdens de eerste dag van het startseminar heeft bemerkt dat het gebodene niet aan zijn/haar verwachtingen voldoet. Afnemer (deelnemer) dient aanbieder hierover aan het eind van de eerste dag van het startseminar te informeren, en dit uiterlijk de dag daarna schriftelijk te bevestigen. Binnen 14 werkdagen daarna worden vooruitbetaalde bedragen, verminderd met de niet restitueerbare aanbetaling, aan afnemer gerestitueerd, mits ontvangen cursusmaterialen zijn geretourneerd. Restitutie vindt niet plaats ingeval een vervangende deelnemer zal deelnemen aan het programma zoals bepaald in artikel 8.5.

8.5 Bij annulering van deelname aan een programma is afnemer gerechtigd binnen 7 werkdagen na annulering een andere deelnemer aan te wijzen voor deelname aan het programma. Het staat aanbieder vrij om een vervangende deelnemer al dan niet te accepteren.

8.6 Annulering/opzegging van een online-leertrajectovereenkomst is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst.

8.7 Verplaatsing van geplande een-op-eengesprekken in een programma is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van aanbieder. Gemiste gesprekken kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging (vermindering) van de (betalings)verplichtingen van afnemer.

 

9. Annulering door aanbieder tussentijds bij een programma

9.1 Aanbieder is gerechtigd om zonder opgave van redenen een programma tussentijds te annuleren. Alsdan heeft afnemer recht op terugbetaling van door hem/haar betaalde bedragen onder aftrek van verschuldigde bedragen voor de inmiddels al geleverde prestaties.

 

10. Aansprakelijkheid

10.1 Aanbieder spant zich naar beste inzicht en vermogen bij de uitvoering van haar werkzaamheden betreffende training en coaching. Het uiteindelijke resultaat hiervan is echter ook afhankelijk van factoren waarop aanbieder geen invloed kan uitoefenen. Aanbieder verstrekt geen garantie met betrekking tot het resultaat van door haar verrichte werkzaamheden.

10.2 Ten aanzien van de levering van producten is de eventuele aansprakelijkheid van aanbieder beperkt tot het eventueel leve- ren van een vervangend product dan wel tot terugbetaling van het door afnemer betaalde bedrag ingeval van een ondeugdelijke levering.

10.3 Aanbieder is niet aansprakelijk jegens afnemer/deelnemer(s) voor enige schade als gevolg van enig verzuim in de nakoming van haar verplichtingen jegens hen of schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering van een overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet of bewuste roekeloosheid van aanbieder.

10.4 Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of het verzuim van derden of hulppersonen die door aanbieder belast zijn met de uitvoering van werkzaamheden.

10.5 Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming van afnemer/deelnemer(s) bij de nale- ving van de in artikel 6 opgenomen verplichtingen of eventuele gevolgschade van implementatie in de organisatie van af- nemer van tijdens de opleiding in een programma opgestelde documenten en plannen, zoals plannen van aanpak.

10.6 Indien en voor zover op aanbieder enige aansprakelijkheid zou komen te rusten, op welke grond dan ook, is deze te allen tijde beperkt tot directe schade, en gelimiteerd tot de uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering van aanbieder de be- treffende schade dekt en tot uitkering overgaat.

10.7 Afgezien van de in artikel 10.6 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van aanbieder in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.

10.8 Afnemer/deelnemer zal personeelsleden van aanbieder nimmer persoonlijk aanspreken in verband met een overeenkomst.

10.9 Iedere vordering jegens aanbieder, behalve een vordering die door aanbieder is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

10.10 De werknemers van aanbieder kunnen zich jegens afnemer/deelnemer beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen, als waren zij bij die overeenkomst zelf partij.

 

11. Overmacht

11.1 Indien aanbieder door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is aanbieder gerechtigd zonder enige verplichting tot schade- vergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van aanbieder op betaling door afnemer voor reeds door aanbieder verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

11.2 Aanbieder zal afnemer/deelnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden, zoals, in geval van ziekte van een docent/trainer, verplaatsing van geprogrammeerde activiteiten.

11.3 In geval van opschorting zal aanbieder alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

11.4 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor aanbieder tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden van een docent/trainer, oproer, oorlog, elektriciteitsstoringen, computerstoringen, internetstoringen, (mobiele) telefoonstoringen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van aanbieder kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens afnemer/deelnemer (verder) nakomt.

 

12. Uitvoering door derden

12.1 Aanbieder is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van een overeenkomst.

 

13. Vertrouwelijkheid

13.1 Aanbieder zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van afnemer (of deelnemers), tenzij anders is overeengekomen of aanbieder daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving.

13.2 Afnemer resp. deelnemers zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst ter zake van een programma van aanbieder of andere afnemers/deelnemers aan een programma hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door aanbieder/andere deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

 

14. Intellectuele eigendomsrechten

14.1 De intellectuele eigendomsrechten betreffende door aanbieder ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, programma’s, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van aanbieder, ezines, e- mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van aanbieder en ge- hanteerde software berusten bij aanbieder of haar licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven.

14.2 Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht betreffende de in artikel 14.1 genoemde uitingen worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

14.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van aanbieder is het niet toegestaan om enig door aanbieder aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.

14.4 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door aanbieder geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

 

15. Opschorting en beëindiging

15.1 Indien:

afnemer niet, niet tijdig of niet volledig aan haar betalingsverplichtingen jegens aanbieder

heeft voldaan;

afnemer zijn/haar eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surseance van

betaling vraagt;

een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van afnemer of het

beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van afnemer;

afnemer resp. deelnemer, ook na ingebrekestelling met een redelijke termijn voor nakoming alsnog, niet voldoet aan haar verplichtingen jegens aanbieder, wordt afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Aanbieder heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, (verdere) deelname van afnemer en/of de door afnemer aangewezen deelnemer(s) aan een programma te weigeren of verplichtingen (uitvoering van haar dienstverlening) op te schorten, onverminderd verdere rechten van aanbieder op grond van de wet. Aanbieder is alsdan niet gehouden tot terugbetaling van reeds betaal- de bedragen of betaling van schadevergoeding en blijft gerechtigd tot nog niet door de afnemer betaalde bedragen die verschuldigd zijn op grond van de overeenkomst en door het verzuim onmiddellijk opeisbaar worden.

15.2 Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren hun gelding behouden, zoals, maar niet beperkt tot bepalingen betreffende vertrouwelijkheid en intellectuele eigendom.

 

16. Persoonsgegevens

16.1 Aanbieder behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met afnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.

16.2 Aanbieder neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van afnemer en door haar aangewezen deelnemers aan een programma. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals trainingen, events en programma’s) door aanbieder.

16.3 Afnemer en deelnemers stemmen in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel.

16.4 Indien een afnemer/deelnemer geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kan hij/zij dit ten alle tijde laten weten aan aanbieder en aanbieder zal de informatievoorziening dan stop zetten.

 

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechten

17.1 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG, Vienna Convention) is niet van toepassing.

17.2 Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Assen, onverminderd het recht van aanbieder een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet/verdrag bevoegde rechter.

 

18. Wijzigingen

18.1 Aanbieder is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Afnemer/deelnemer wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien afnemer/deelnemer niet binnen 14 dagen na de mededeling van aanbieder dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.

 

Privacy- en cookieverklaring

 

Bedrijfsgegevens

Gelukfabriek

Oldengaarde 14

9331 LX te Norg

 

06 50556954

 

www.gelukfabriek.nl

[email protected]

 

KvKnr.: 61816701

 

 1. Verwerking persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”. Voor de website en de werking van de website www.gelukfabriek.nl wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

 

 1. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.

 

Wat zijn cookies

Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.gelukfabriek.nl) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

 

Google Analytics

Onze website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.

 

Social Media buttons

De verschillende social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door Gelukfabriek gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

 

Nieuwsbrief

Wanneer jij je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief bij Gelukfabriek (voor degene is deze informatie) willen we je laten weten dat ook hiervoor cookies worden gebruikt. Meer informatie over de cookies van Mailblue kun je vinden in hun privacy policy.

 

 

Uitschakelen en verwijderen

Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dat de help-functie van de browser.

 

 1. Google Analytics

Graag willen wij inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

 

 1. Social Media Kanalen

Gelukfabriek maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Gelukfabriek gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.

 

 1. Privacy algemeen

Gelukfabriek verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan haar zijn verstrekt.

 

 1. Verzamelde informatie

We slaan voor verschillende redenen informatie op. Hieronder kun je lezen welke informatie we van jou bewaren en waarvoor.

 

Contactformulier

Via het contactformulier kun je vragen aan ons stellen. We vragen jou je naam en e-mailadres in te vullen, en natuurlijk je vraag. Op deze manier weten we van wie de vraag afkomstig is en kunnen we je vraag beantwoorden via de mail. Wanneer jij je telefoonnummer invult, kan het ook zijn dat we telefonisch contact met je opnemen. Je bent niet verplicht om je telefoonnummer af te geven.

 

Nieuwsbrief

Je krijgt van Gelukfabriek alleen een nieuwsbrief als jij je hiervoor expliciet hebt ingeschreven. Voor het verspreiden van de nieuwsbrief wordt Mailblue gebruikt. Hierdoor zijn jouw gegevens (naam en e-mailadres) ook bij hen bekend. Wil jij je uitschrijven? Dat kan altijd.

 

Weggever of webinar

Op onze website kun je een weggever downloaden. Daarvoor vragen we jouw e-mailadres zodat we de weggever kunnen toesturen. Wanneer jij je wilt inschrijven voor de nieuwsbrief kan dat ook, maar dan geef je ons hier expliciet toestemming voor via het aanvraag formulier. Wanneer jij je inschrijft voor een webinar hebben wij jouw e-mailadres nodig om jou de link van de webinar te sturen. Wanneer jij je wilt inschrijven voor de nieuwsbrief kan dat ook, maar dan geef je ons hier expliciet toestemming voor via het aanmeld formulier. Naar aanleiding van de weggever of de webinar kunnen wij jou e-mails sturen over onze dienstverlening. Hier kun je je altijd voor afmelden of bezwaar tegen maken.

 

Boekhouding

Voor ons bedrijf moeten wij een boekhouding bijhouden. Hiervoor gebruiken wij een boekhoudprogramma. Hierin verzamelen wij de facturen die zijn aangemaakt na het plaatsten van een bestelling door jou. Hierdoor zijn jouw NAW-gegevens bekend bij ons boekhoudprogramma.

 

 

Opgestelde documenten toesturen

Wanneer Gelukfabriek voor jou documenten opstelt voor jou of jouw bedrijf, moeten wij deze documenten kunnen toezenden. Dit doen wij via de e-mail en daarvoor gebruiken wij het door jou opgegeven e-mailadres. Ook krijg je hierop van ons de offerte en de factuur.

 

Aantekening tijdens coaching of begeleiding

Tijdens de coaching of begeleiding kunnen er aantekeningen gemaakt worden van het gesprek. Hiervoor zal vooraf toestemming voor gevraagd worden. Ook zal vooraf aan de coaching of begeleiding een vragenlijst toegestuurd worden. Deze vragenlijst geeft Gelukfabriek een beeld van de huidige situatie.

 

Foto’s voor portfolio of social media

Natuurlijk maken wij voor onze opdracht met jou foto’s; dit is onze overeenkomst. Wanneer jij daar toestemming voor gegeven hebt, bewaart Gelukfabriek foto’s waarop jij duidelijk zichtbaar bent. Deze worden gebruikt voor haar (online) portfolio of voor social media. Op deze manier kan Gelukfabriek haar werk laten zien aan anderen. Deze foto’s worden alleen bewaart wanneer jij daarvoor explicitiet toestemming hebt gegeven.

 

 

 1. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet Gelukfabriek een grondslag hebben. Je kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken. De grondslag(en) voor ons zijn:

 • De gegevens e-mailadres, telefoonnummer, betaalgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met jou is aangegaan.
 • De gegevens bedrijfsnaam en NAW-gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingwet.
 • Voor het toesturen van de nieuwsbrief vragen wij toestemming aan jou. Deze toestemming kun je altijd intrekken.
 • Voor het toesturen van direct-marketing naar bestaande klanten hebben wij een gerechtvaardigd belang. Bij elke vorm van direct-marketing die verzonden zal worden zullen wij een afweging maken tussen onze marketingbelangen en de privacyschade van jou.

 

Zonder naam, adres(sen), e-mailaders en aflever- en betaalgegevens kan Gelukfabriek haar werk niet doen. Op het moment dat jij jouw persoonlijke gegevens niet wil verstrekken kunnen we je niet verder helpen. Er zal dan ook geen overeenkomst tot stand komen, wat betekent dat Gelukfabriek geen producten kan toezenden of diensten kan leveren. Wil je wel een dienst afnemen? Dan ben je verplicht je gegevens te geven. Je bent niet verplicht om een account aan te maken of je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hierin ben je vrij.

 

 1. Delen met anderen

Gelukfabriek verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit Gelukfabriek een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens, zoals zij dat zelf doet. Gelukfabriek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 1. Hoe lang we gegevens bewaren

Gelukfabriek bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn:

 • De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan.
 • Het account wat je hebt aangemaakt blijft zolang bestaan als je zelf wil. Je kunt op deze manier altijd je bestelling terug kijken. Dit account wordt direct verwijderd wanneer jij het account verwijderd wilt hebben. Hiervoor kun je contact opnemen met ons.
 • Alle overige gegegevens, welke niet zijn opgeslagen voor de wettelijke administratieplicht of het account, worden zes maanden na afronding van de overeenkomst verwijderd.
 • Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden je gegevens na maximaal 3 maanden verwijderd.

 

 1. De rechten van jou

Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Gelukfabriek heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. Wanneer jij gebruikt wilt maken van de één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via [email protected]

 

 1. Beveiliging van gegevens

Gelukfabriek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

 

 1. klacht

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- klantenervaring-